Privacyverklaring Presspective Media

Presspective verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Presspective acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerkingen houden wij ons aan de eisen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Presspective is derhalve verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Door het gebruiken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met het doel deze te verwerken. De gegevens tot onze beschikking in onze administratie worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger hierom verzoekt.

Om lid te worden van Presspective dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u op de hoogte kunnen houden en kunnen zorgen voor facturering en betaling van de verschuldigde contributie.

Presspective verwerkt de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of een overig telefoonnummer.

Financiële gegevens: IBAN en betaalgegevens

Presspective bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken; waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij uw gegevens.  

Presspective behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet met derden zonder uw expliciete toestemming. Bovendien hebben wij technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en financiële gegevens te beschermen. Wij zullen uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Waar heeft u recht op?

De wet AVG geeft u bepaalde rechten betreffende uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage
  • Dit recht maakt het voor u mogelijk om in te zien welke gegevens wij van u hebben.
 • Recht op correctie
  • Als blijkt dat we verkeerde persoonsgegevens van u hebben, moeten wij dit corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden
  • Dit recht brengt met zich mee dat wij uw gegevens moeten verwijderen als u hierom vraagt.
 • Recht op beperking van een verwerking die wij uitvoeren
  • In bepaalde gevallen mag u aangeven dat wij moeten stoppen met het verwerken van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet meer nodig zijn.
 • Recht van bezwaar
  • In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht om uw gegevens (op uw verzoek) over te dragen aan een andere instelling
  • Dit recht wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd. Als u een beroep doet op dit recht, moeten wij uw gegevens overdragen aan een andere instelling.

Mocht u beroep willen doen op een van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met ons via legal@presspective.nl.

Laatste update: 2 februari 2019