Artikel 1. Definities

De navolgende termen worden gebruikt in de lidmaatschapsvoorwaarden. Hier volgt een toelichting van haar betekenissen.

PM: Presspective Media, de V.O.F waar het lid een overeenkomst mee sluit.
Lidmaatschap: De overeenkomst tussen PM en het lid, waarbij het lid voor de overeengekomen periode en het overeengekomen bedrag gebonden is aan PM.
Lid/leden: De natuurlijk persoon of Rechtspersoon die met PM een overeenkomst in de vorm van een lidmaatschap aangaat.
Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de naam van beroep of bedrijf.
Betaalperiode: De vooraf afgesproken termijnen waarbinnen het vooraf afgesproken bedrag volbracht moet worden. Dit kan eenmaal per jaar de volledige jaarcontributie betreffen of eenmaal per maand 1/12e van het jaarbedrag.

Artikel 2. Toepassing en wijziging van lidmaatschap

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze lidmaatschappen ongeacht haar totstandkoming, tenzij van te voren nadrukkelijk door PM en haar juridische team verklaard (in situatie van volmacht van haar team van bestuur) dat andere voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart het lid zich bekend en akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden.
 3. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien expliciet overeengekomen tussen PM en lid. Met duidelijke vermelding van het artikel waarvan de partij wenst af te wijken. Ook is ondertekening van beide partijen vereist.
 4. PM kan deze voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigt via een e-mail naar onze leden. Bezwaar op wijzigingen is niet mogelijk, het is echter wel mogelijk om een wijziging waarmee u het niet eens bent als grond te gebruiken voor ontbinding van het lidmaatschap. Dit dient dan binnen vier weken na inwerktreding van de nieuwe voorwaarden te gebeuren.
 5. Indien enige voorwaarde van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een juridisch toelaatbare bepaling. Deze vervangende bepaling zal dan een vergelijkbaar rechtsgevolg nastreven.

Artikel 3. Totstandkoming lidmaatschap

 1. De bestelling of aanvraag van een lidmaatschap door potentieel lid wordt gezien als aanbod tot het afnemen van een lidmaatschap.
 2. Het lidmaatschap krijgt effect op het moment dat PM een confirmatie van het lidmaatschap verstuurt. Dit kan elektronisch of schriftelijk.
 3. Indien PM het ‘aanbod tot afnemen van een lidmaatschap’ accepteert, zal PM een bevestiging hiervan sturen. Deze bevestiging zal een start- en einddatum bevatten, het abonnementstype, de kosten en contactgegevens bevatten.
 4. PM is te allen tijde bevoegd zonder opgave van een reden een aanvraag van een lidmaatschap te weigeren. PM kan ook aanvullende voorwaarden sturen. Hiervoor is geen toelichting vereist. Wel is voor aanvullende voorwaarden overeenstemming van beide partijen vereist.
 5. Indien er aanvullende voorwaarden zijn, dient u deze te accepteren en dient PM hierna evengoed een confirmatie met de bijbehorende eisen te sturen.
 6. Het Lidmaatschap bij PM zal gelden voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden opgezegd.

Artikel 4. Persoonsgegevens

 1. Lid dient correcte persoonsgegevens te versturen.
 2. Levering van onze diensten zullen plaatsvinden bij het door lid opgegeven adres en e-mailadres.
 3. Wijzigingen van uw persoonsgegevens dienen bij PM aangegeven te worden via [presspective.nl/gegevens-lidmaatschap]
 4. Voor onze behandeling met uw gegevens verwijst PM u naar onze privacyverklaring te vinden op [presspective.nl/privacyverklaring]. Hier is gedetailleerd uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Artikel 5. Opzegging lidmaatschap

 1. Opzegging van uw lidmaatschap kunt u maandelijks doen door een e-mail te sturen naar lidmaatschap@presspective.nl, waarin u duidelijk maakt dat u het lidmaatschap wilt beëindigen. Vermeld hierbij uw gebruikersnaam.
 2. De opzegging zal verwerkt worden op de eerste van de maand en zal de maand na opzegging van kracht gaan. 2a. Mits u minstens vijf werkdagen voor het ingaan van de nieuwe maand u opzegging heeft doorgegeven. Anders zal uw opzegging over twee maanden in werking treden.
 3. Uw automatische incasso zal stoppen op het moment dat uw opzegging in werking is getreden.
 4. Bij opzegging van uw lidmaatschap eindigen ook al uw rechten en plichten die u als lid heeft.

Artikel 6. Betaling en automatische incasso

 1. Alle betalingen vinden plaats in euro’s.
 2. PM behoudt zich het recht de lidmaatschap contributie te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. PM zal net als al haar wijzigingen aan verplichtingen voor u deze via een ledenmail publiceren.
 3. Lid is gerechtigd om een prijswijziging te gebruiken als grond voor ontbinding lidmaatschap.
 4. Machtiging voor automatische incasso geschiedt via een betaling aan rekeningnummer [ ] en het aanvinken van de machtiging van automatische incasso bij het ledenformulier.
 5. In geval van betaling middels factuur, dient de betaling binnen de genoemde termijn te geschieden. Bij afwezigheid van een termijn dient deze betaling binnen 14 dagen te geschieden.
 6. In geval van automatische incasso kan het bedrag na de vooraankondiging direct geïnd worden door PM of het gebruikte incassobureau.
 7. Bij overschrijding van betalingstermijn is lid van rechtswege in verzuim. Lid is dan vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaand bedrag.
 8. Indien lid het verschuldigde bedrag niet tijdig betaald, is PM gerechtigd haar diensten op te schorten of lidmaatschap te ontbinden. Het bedrag is dan nog steeds verschuldigd. De kosten lopen dan op de rente na niet meer op.
 9. Alle (buiten) gerechtelijke kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor de rekening van het lid. Voor zover lid een consument is, worden de buitengerechtelijke kosten gekoppeld aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten. Dit conform besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Leden zijn ook gebonden aan onze betalingsvoorwaarden te vinden op [presspective.nl/betalingsvoorwaarden].

Artikel 7. Geschillenbeslechting

 1. Op deze voorwaarden en het lidmaatschap is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over deze voorwaarden worden indien niet via mediation te regelen, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 3. Een lid kan daarnaast ook gebruik maken van het Europese Platform van Onlinegeschillenbeslechting.

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN [IBAN] ([naam bank]) ten name van Presspective Media te Utrecht.
 2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is, in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Presspective Media op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Presspective Media is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
 3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Presspective Media is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
 5. De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en Presspective Media kennis te nemen. Presspective Media blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

© 2018, e-Legal incasso advocaten

Verspreiding van deze betalingsvoorwaarden op internet is toegestaan mits in ongewijzigde vorm en onder bronvermelding door een hyperlink (zonder nofollow) naar e-legal.nl/betalingsvoorwaarden Dit geldt ook indien u deze betalingsvoorwaarden op uw eigen website wilt vermelden, zodat uw klanten daarvan kennis kunnen nemen. Onze disclaimer is van toepassing (zie e-legal.nl/onze-disclaimer).